HCQ-Picture ©     

 

 

 

 

 

 

Handels- og leveringsbetingelser

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. Alle priser er pr. anvendt billede eksklusiv moms, og dækker engangsreproduktion i ét land. Ved al offentliggørelse skal fotografens navn/HCQ-Picture anføres. Hvis dette udelades, beregnes et tillæg til billedprisen på 100%. Når leverede fotos har været offentligjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til HCQ-Picture.

Betaling: Netto kontant.
Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes 2% til administration, porto, og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato, dog minumum 75 kr.

Ansvar

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Billedmaterialet må ikke udlånes, og udnyttelsesretten må ikke overdrages eller videresælges, uden udtrykkelig aftale med fotografen. Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal prislistens takster og betingelser respekteres under alle forhold. Ved enhver aftalt videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder, med oplysning om dato for anvendelse, salgspris/bruger osv. Dette gælder også for billeder anvendt i udvalg. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det udelukkende brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Leverede billeder er generelt ikke modelfotos. Er der tale om et modelfoto er dette anført på billedet og skal anføres ved offentliggørelse.
Ved publicering af billeder, hvor anden ophavsmandsværk indgår, er brugeren alene ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra trediemand. Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering, elektronisk manipulation osv. uden udtrykkelig tilladelse fra fotografen i hvert enkelt tilfælde. Evt. sammenklippede/kopierede billeder beregnes efter antallet af anvendte billeder. Reproduktion/affotografering af originalbilleder må kun ske efter udtrykkelig tilladelse fra HCQ-Picture.
Elektronisk lagring af billeder må kun finde sted til internt brug for bladets egen redaktion. Al anden elektronisk lagring af billeder er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra HCQ-Picture.

Arkivbilleder

Alle leverede billeder, som opbevares i brugerens arkiv efter aftale, skal betragtes som kommisionsvarer og skal på opfordring straks udleveres. Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatisk oplyses til HCQ-Picture senest 30 dage efter brug. Såfremt HCQ-Picture ikke har modtaget skriftlig besked om anvendelsen senest 30 dage efter benyttelsen, kan der debiteres et tillæg på 100% pr. billede. Alternativt kan denne oplysning ske automatisk via et friabonnement på publikationen.
Faksimilegengivelser afregnes som almindelig billedbrug.